Thần Quy _ Quốc ấn Trần triều quốc bảo _ Trụ Thạch anh tím dùng giải trừ xung sát cầu bình an

logo

Thần Quy _ Quốc ấn Trần triều quốc bảo _ Trụ Thạch anh tím dùng giải trừ xung sát cầu bình an

Thần Quy _ Quốc ấn Trần triều quốc bảo _ Trụ Thạch anh tím dùng giải trừ xung sát cầu bình an

  

 Pháp Sư 

 Trần ngọc Kiệm
Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia
Chuyên gia phong thuỷ
Tel : 0913290384
Homepage: baolavansu.com
Email: tranngockiem57@gmail.com

 Được mời tham gia Ban nghiên cứu khả năng tiềm ẩn của con người từ tháng 11/1996
Được mời  tham gia trung tâm nghiên cứu tiềm năng của con người từ tháng 3/1997

法師陳玉儉 

Thạch anh 07 màu

Lấy 100 lít nước ngã 3 (tam giang thủy):

  Sông Bạch hạc ( Phú thọ ) hoặc ngã 3 sông Tuần vường Nam định.

  Đun sôi với:

   Lá cây Bồ đề (tại bồ đề đạo tràng)

  Lá hoặc hoa cây sa la song thụ vô ưu

  Gỗ cây Vang

  Ngũ vị hương

  Trầm hương
  Hoa sen